fbpx
Grund av vår verksamhet

Materiel

Syftet med 9Liveskoncernens kvalitetsledningssystem är att förhindra potentiella problem i ambulanserna och den övriga materielen redan på förhand. Vi följer kontinuerligt upp materielens kvalitet med olika metoder och indikatorer tillsammans med våra samarbetspartner. Syftet är att säkerställa att vi har ändamålsenliga och moderna fordon och arbetsredskap, att de är underhållna och motsvarar de kvalitetskrav som fastställs i avtalen.

Underhållen och kalibreringarna utförs i enlighet med utrustningstillverkarnas föreskrifter och anvisningar. I enlighet med kvalitetsledningssystemet har alla vårdredskap och all medicinsk utrustning särskilda utrustningskort med vilka behovet av underhåll och kalibrering följs upp med framförhållning. På detta sätt kan vi säkerställa att de motsvarar kvalitetskraven.

De ambulanser som vi använder är specialbyggda åt oss. Genom långvarigt samarbete med fordonstillverkaren och utifrån personalens önskemål, förslag och idéer har vi utvecklat sjuktransportfordon som lämpar sig just för vår verksamhet.

 

 

 

 

Ta kontakt!

Vårt servicenummer 24h: 020-700-8000
E-post: info@9lives.fi

Botbyvägen 1
00950 HELSINGFORS